Privatpolitik partnere - RaskRask

Politik for behandling af personoplysninger for potentielle Partnere

Når du ansøger som Partner i RaskRask, er vi som dataansvarlige forpligtede til at oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger. Denne politik beskriver hvad vores lovgrundlag er for behandlingen af dine personoplysninger, hvorfor vi behandler dem, og hvor længe de bliver behandlet. Du kan desuden orientere dig om dine rettigheder i relation til dine personoplysninger.

1. Lovgrundlag

RaskRask behandler dine personoplysninger med hjemmel i følgende bestemmelser i databeskyttelsesforordningen (GDPR):

 1. Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger fra potentielle Partnere sker på baggrund af ansøgerens samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a
 2. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b
 3. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c
 4. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. RaskRasks legitime interesse består blandt andet i at indgå aftaler med potentielle Partnere, som har de rette kvalifikationer til at yde velværetjenesteydelser samt at forhindre svindel med ansøgninger som potentiel Partner.

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

 • Indgå aftaler med kvalificerede Partnere;
 • Udsende e-mails angående fordelene ved at blive Partner hos RaskRask; og
 • Til at forebygge svindel, herunder f.eks. med tidligere modtagne ansøgninger

RaskRask behandler dine personoplysninger med henblik på en at indgå en aftale mellem dig som Partner. Det er den potentielle Partner, som, når de henvender sig til RaskRask med henblik på at blive Partner, giver RaskRask de oplysninger, som er nødvendige for RaskRask til at vurdere, hvorvidt ansøgeren egner sig til at blive Partner hos RaskRask. Behandlingen af personoplysninger sker med henblik på at vurdere, hvorvidt ansøgeren har de rette kvalifikationer til at blive Partner hos RaskRask.

RaskRask behandler også oplysninger om dig som ansøger for at forhindre svindel. Dette gøres ved at opbevare personoplysningerne i et vist tidsrum og kræve dokumentation for dine kvalifikationer som tjenesteyder.

Ansøgernes e-mails vil desuden behandles for at udsende mails til frafaldne ansøgere, hvor RaskRask gør opmærksom på fordelene ved at blive Partner. Ansøgeren kan til enhver tid framelde sig disse mails ved at rette henvendelse til RaskRask eller benytte ”unsubscribe”-funktionen i mailen.

3. Hvilke personoplysninger bliver behandlet

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det vil være de oplysninger, som du vedlægger i ansøgningen. Det er for eksempel kontaktoplysninger, oplysninger om dine faglige kvalifikationer, information om dig som potentiel Partner, f.eks. dit billede og profiltekst.

RaskRask har desuden visse legitime interesser. Det er personoplysninger som f.eks.: lokationsdata, information om de enheder, som du bruger til at tilgå vores services, f.eks. enhedstype og webbrowser, og dine interaktioner med RaskRasks applikationer.

RaskRask opfordrer ansøgere til ikke at vedlægge straffeattest, CPR-nummer eller særligt personfølsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger og lignende uopfordret, da RaskRask vil bede om dit samtykke til disse oplysninger, såfremt det bliver nødvendigt.

Såfremt en aftale indgås, vil RaskRask også behandle andre personoplysninger om dig for at opfylde kontrakten, f.eks. bankoplysninger, straffeattest og personnummer.

4. Hvor længe bliver dine personoplysninger behandlet

RaskRask opbevarer dine personoplysninger, så længe dette efter loven er tilladt og nødvendigt for RaskRask med henblik på at levere de tjenester, som RaskRask tilbyder. Opbevaringsperioden afhænger derfor af formålet med behandlingen, og perioden varierer derfor.

Personoplysninger omfattet af RaskRask bogføringspligt, vil blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som personoplysningerne vedrører, jf. bogføringsloven § 10, stk. 1.

RaskRask vil opbevare personoplysninger, som er nødvendige for at forsvare, gøre gældende eller fastslå et retskrav, indtil forældelse efter forældelseslovens regler indtræder.

Såfremt RaskRask efter en konkret vurdering kommer frem til, at en ansøger ikke er egnet til at blive Partner, meddeler RaskRask ansøgeren herom skriftligt eller telefonisk. Ansøgerens personoplysninger bliver herefter opbevaret i 2 år. Personoplysningerne opbevares i denne periode for at sikre mod svindel fra afviste ansøgere.

Personoplysninger indhentet med henblik på at oplyse om fordelene ved at blive Partner hos RaskRask, bliver behandlet indtil samtykket er tilbagekaldt.

5. Modtagere af personoplysninger

Vi kan i det omfang, det er relevant, overføre dine kontaktoplysninger og oplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT-support, eller udbydere af analyseværktøjer;
 • Rådgivere, herunder eksempelvis revisorer og advokater; og
 • Offentlige myndigheder, herunder eksempelvis SKAT.

6. Overførsel til tredjelande

Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:

 • er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau; eller
 • har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter

Såfremt du ønsker at vide mere om dette, bedes du kontakte RaskRask på de angivne kontaktoplysninger i punkt 7.

7. Dine rettigheder

Du har ret til:

 1. at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 2. at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 3. at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet
 4. at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring
 5. at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne (bortset fra i relation til opbevaring), hvis du har samtykket hertil, for at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Udøvelse af ovennævnte rettigheder kan ske ved at kontakte RaskRask på e-mail info@raskrask.dk eller på telefon 93 88 00 63

Du har ret til at klage over vores behandling til Datatilsynet